Dawno, dawno temu...

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czerwonak z Promnic pochodzą najstarsze ślady życia na terenie gminy Czerwonak. Ślady życia w Naszej wsi były widoczne już
w paleolicie - to schyłkowa faza starszej epoki kamienia. Ze stanowiska archeologicznego odnotowanego w Promnicach pochodzą narzędzia krzemienne reprezentujące epokę świderską.

W kolejnej epoce mezolicie (8000-4500 I.p.n.e.) występowały u Nas znane stanowiska archeologiczne z zabytkami krzemiennymi.

Nasz teren w neolicie (4500-1800 I.p.n.e.) okupowali przedstawiciele kultury pucharów lejkowatych.

Bujny rozkwit osadnictwa wystąpił u Nas w epoce brązu i we wczesnej epoce żelaza w czasach tzw. kultury łużyckiej (1300-400 I.p.n.e.), wówczas zajmowano wszystkie cenniejsze ekumeny, a przede wszystkim doliny cieków wodnych.

W następnym okresie w czasach kultury pomorskiej Nasz region był nadal intensywnie zasiedlany,

Bardzo bogato reprezentuje się osadnictwo z okresu wpływów rzymskich (pierwsze wieki naszej ery). Nastąpiła wtedy intensyfikacja osadnictwa i z tego okresu w Promnicach znaleziono ślady cmentarzyska.

Najliczniej reprezentowane jest osadnictwo z okresu średniowiecza. W tym czasie najprawdopodobniej mógł kształtować się układ naszej miejscowości. Osady średniowieczne tworzyły się głównie na terenie dolin rzecznych. W tym okresie mógł nastąpić napływ ludności olenderskiej, której oddziaływanie wpłynęło na układ przestrzenny Naszej Wsi.

Nazwa Promnice pochodzi od niemieckiej nazwy "Praemnitz" w rocznikach niemieckich można spotkać również nazwę "Prämnitz" (1871-1933), wówczas Promnice podlegały administracyjnie pod Region Niemiecki, Prowincja Poznań, Powiat poznański wschodni.